Estatuts del partit

Estatuts del partit Escons en Blanc per deixar Escons buits.

Capítol I. Denominació, fins, domicili.

Article 1. Denominació i Sigles.

A l’empara dels articles 6è de la Constitució Espanyola i 1r de la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de Partits Polítics, es constitueix el partit polític denominat “Escons en Blanc per deixar Escons Buits” català/valencià (amb denominacions múltiples “Escaños en Blanco para dejar escaños vacios” en castellà, “Aulki Zuriak Eserlekuak hutsik uzteko” en euskera i “Escanos en Branco per a deixar Escanos Baleiros” en gallec),  les sigles de les quals són Escons en Blanc (I les seves equivalències en la resta de llengües cooficials de l’Estat, Escaños en Blanco, Aulki Zuriak, Escanos en Branco).

Article 2. Símbol, amb la seva descripció i representació gràfica.

i sent el seu símbol un quadrat de color negre amb les lletres E majúscula (apareixent tan sols parcialment i en color blanc) i B majúscula (apareixent completament i també en color blanc) en el seu interior, tal com es mostra en la següent imatge:

Partido Escaños en Blanco

 Article 3. Domicili.

El domicili social de Escons en Blanc per deixar Escons Buits rau al C/Ferran,23 3r 1a. Vilafranca del Penedès. BARCELONA-08720.

Article 4. Lloc web y direcció electrònica.

El lloc web de partit és www.esconsenblanc.org / www.escanos.org .L’adreça de correu electrònic a efectes de comunicació és coordinacion@escanos.org .Amb el correu electrònic complementari de secretaria@escanos.org

Article 5. Àmbit i fins.

Escons en Blanc per deixar Escons Buits és un partit polític d’àmbit d’actuació estatal constituït per contribuir democràticament a l’única finalitat d’aconseguir una modificació de les lleis electorals vigents, en el sentit de reconèixer el dret de la població electoral a fer ús d’un tipus de vot específic i exclusiu pensat per a totes aquelles ciutadanes i ciutadans demòcrates que,  descontents amb la feina dels seus/seves representants, no trobessin en cap llista electoral una alternativa que els satisfés.

Aquest vot hauria de ser computat com el d’una candidatura més i, en cas d’aconseguir alguna representació, aquest es materialitzaria en forma d’escons buits.

Capítol II. Participació electoral.

Article 6. Programa electoral.

El programa electoral serà sempre el mateix, en tots els àmbits i processos electorals, constant d’un únic punt: no prendre possessió del càrrec, deixant buit qualsevol escó obtingut i renunciant a tota classe de remuneració derivada d’aquest fet, tant personal com per al partit.

Article 7. Coalicions electorals.

El partit podrà presentar-se en coalició amb altres formacions polítiques a les eleccions únicament quan aquestes es presentin amb el mateix programa electoral d’un únic punt que figura en aquests Estatuts

Capítol III. Membres. Drets i deures.

Article 8. Denominació de membre.

Per poder ostentar la condició de membre d’Escons en Blanc per deixar Escons Buits serà necessari en tot cas ser persona física, major d’edat, no tenir limitada ni restringida la seva capacitat d’obrar, acceptar el que disposa la Llei, els Estatuts, el Manifest, els reglaments vàlidament aprovats, així com qualsevol altre document que l’Assemblea General pogués considerar oportú en un futur.

Existiran dues figures, la d’afiliat/da i la de simpatitzant.

 1. Són afiliats/des d’Escons en Blanc per deixar Escons Buits aquelles persones que decideixin lliurement formar part del partit, en igualtat de drets i deures, i participin en la vida interna i en la presa de decisions democràtiques del partit.
 2. Són simpatitzants d’Escons en Blanc per deixar Escons Buits aquelles persones que, tot i no tenir ni els mateixos drets ni deures que els afiliats/des, decidissin participar i col·laborar per a la consecució dels fins del partit.

Article 9. Admissió.

La condició de persona afiliada al partit s’adquireix després de la validació de la sol·licitud lliurada per la persona interessada d’una sol·licitud emplena amb les seves dades personals.

Addicionalment, haurà d’estar avalat o avalada per dos afiliats/des i haver abonat la seva primera quota. S’estableix un període, mai inferior a tres mesos a partir de la data de lliurament de l’original de la sol·licitud davant Secretaria, durant el qual la persona sol·licitant no podrà exercir el dret de sufragi ni actiu ni passiu. Transcorregut aquest període, i una vegada el Consell Gestor s’hagi pronunciat a favor del seu ingrés en el partit, la o el sol·licitant passarà a gaudir de la condició d’afiliat/da.

La condició de simpatitzant s’adquireix quan l’interessat o interessada via correu electrònic a secretaria@escanos.org o via formulari web així ho sol·liciti. Un cop el Consell Gestor s’hagi pronunciat a favor del seu ingrés al partit passarà a gaudir de la condició de simpatitzant.

Article 10. Drets de les persones membres.

Tota persona membre del partit té reconegut el dret a:

 1. Ser informada sobre les activitats organitzades pel partit, així com sobre la seva situació econòmica.
 2. Assistir i participar activament en l’organització i funcionament dels grups locals en els quals s’adscriguin.
 3. Formular als òrgans directius i d’administració del partit preguntes, propostes, al·legacions, queixes i suggeriments d’acord amb les normes dels Estatuts i altres reglaments i rebre la resposta corresponent en un termini de temps raonable.
 4. Expressar les seves opinions tant interna com externament, i tant de forma individual com col·lectiva.
 5. La confidencialitat de les seves dades i que aquestes siguin utilitzades exclusivament per a qüestions relatives al partit.

La persona afiliada té a més dret a:

 1. Assistir i participar de ple dret a l’Assemblea General i en tots els actes i reunions d’Escons en Blanc per deixar Escons Buits, excepte en aquelles que estiguin limitades a les persones membres dels seus òrgans col·legiats.
 2. Ser elector o electora, així com també elegible per a qualsevol càrrec dins dels òrgans col·legiats del partit.
 3. Ser informada sobre la composició dels òrgans directius i d’administració del partit i sobre les decisions adoptades per aquests.
 4. Impugnar qualsevol acord dels òrgans directius i d’administració del partit que estimin contraris a la Llei o als Estatuts.
 5. A acudir a l’òrgan encarregat de la defensa dels drets de l’afiliació que és la o el defensor de l’afiliació (art. 18 d’aquests estatuts)

Article 11. Obligacions de les persones membres.

Tot persona membre del partit té les obligacions següents:

 1. Compartir les finalitats del partit i col·laborar en la consecució de les mateixes.
 2. Respectar el que disposen els presents Estatuts, en el Manifest del partit, els reglaments i les lleis.
 3. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans directius del partit.

Addicionalment la persona afiliada té l’obligació de:

 1. Assistir a les reunions de qualsevol òrgan del partit del qual hagi estat designada integrant, tenint present que la no assistència a tres reunions consecutives sense causa justificada suposarà el cessament automàtic de l’esmentat càrrec.
 2. Abonar puntualment les quotes i altres aportacions que, havent estat aprovades per l’ Assemblea General, li corresponguin.
 3. No militar ni ser afiliada de ple dret en cap altra formació política.

Article 12. Baixes.

Qualsevol persona membre causarà baixa per:

 1. Automàticament en cas de mort.
 2. Lliurement, mitjançant l’oportuna notificació.
 3. Per resolució sancionadora ferma, d’acord amb el que disposen els Estatuts.

Addicionalment la persona afiliada causarà baixa per:

 1. d) Finalització d’anualitat, especificant expressament el desig de la no renovació, així com l’impagament de la quota. Quan es procedeixi a la baixa per falta de pagament, la persona afiliada passarà a la condició de simpatitzant prèvia notificació, llevat que demani la no inclusió en aquest cens.

Article 13. Règim disciplinari.

Qualsevol membre que incomplís amb els seus deures envers el partit o que amb la seva conducta pública o privada menyscaba o atemptés contra els principis ètics del partit podrà ser objecte del corresponent expedient disciplinari d’acord amb el següent procediment:

 1. Obertura de l’expedient disciplinari per part del Consell Gestor, ja sigui per pròpia iniciativa o a partir de la denúncia d’algun membre o d’una tercera.
 2. Comunicació de l’obertura a la o l’afectat, que disposarà d’un termini màxim de quinze dies per presentar les al·legacions en la seva defensa que pugui considerar oportunes.
 3. Anàlisi, per part del Consell Gestor, de les possibles al·legacions en la seva defensa que hagués pogut aportar la o l’expedientat. Si ho considera oportú, el Consell Gestor podrà sol·licitar a més la compareixença de la persona afectada i/o de qualsevol altra part implicada amb l’objecte de contrastar argumentacions o recollir informació addicional.
 4. Emissió de la decisió per part del Consell Gestor, per a la qual cosa comptarà amb un període màxim de trenta dies a partir de la recepció de les al·legacions de la o l’afectat o, si s’escau, del final de la darrera de les compareixences.
 5. Comunicació de la decisió a la persona afectada, la qual disposarà d’un període no superior a quinze dies per presentar recurs davant el Consell Gestor.
 6. Emissió, si es presenten al·legacions, de la decisió definitiva per part del Consell Gestor, per a la qual cosa disposarà d’un període de quinze dies. La decisió del Consell Gestor només serà ferma després de ser ratificat per l’Assemblea General en la primera de les seves convocatòries posteriors a la seva emissió.
 7. Es considerarà com a infracció o falta, podent, per tant, el Consell Gestor decretar sanció al respecte després del corresponent procés disciplinari (descrit amb anterioritat), els següents fets o accions:
  1. Manifestar conductes i opinions que, respectant el dret a la llibertat d’opinió i crítica, siguin contràries o incompatibles amb els principis i els objectius del partit, en la mesura que aquests es trobin recollits en el seu Manifest i els seus Estatuts, així com en qualsevol altre document o resolució vàlidament aprovats pels seus òrgans directius.
  2. Estar o haver estat implicada en casos de corrupció política, terrorisme o violació de drets humans.
  3. Obstaculitzar qualsevol acció promoguda pels òrgans d’administració i direcció del partit, així com el normal exercici de les seves funcions per part d’aquests.
  4. Actuar de forma indisciplinada en relació amb decisions i acords dels òrgans col·legiats del partit, ajustats als Estatuts.
  5. Incomplir el que disposen els Estatuts del partit.
  6. Privar, per acció o omissió, qualsevol persona afiliada del normal exercici dels seus drets com a tal.
  7. Agredir, ofendre o faltar el respecte, sens perjudici de la llibertat d’expressió, qualsevol membre. Així com menyscabar el prestigi i la imatge pública dels òrgans del partit
  8. Administrar de manera irregular els fons i béns del partit.
  9. Utilitzar el nom del partit per al benefici personal.
  10. Difondre dades personals de qualsevol membre sense el seu consentiment explícit previ.
  11. No abonar puntualment les quotes i altres aportacions aprovades per l’Assemblea General.
  12. Ser condemnada en sentència ferma per la comissió de qualsevol tipus de delicte dolós, en qualsevol grau de participació.

Les sancions que pot imposar el Consell Gestor, que seran en tot cas concordes al principi de proporcionalitat, són la suspensió de l’afiliació, per un període mai superior a un any, o l’expulsió del partit. A l’hora de determinar la gravetat de les infraccions o faltes i, per tant, d’establir la sanció corresponent, el Consell Gestor tindrà en compte el perjudici causat als interessos del partit en general i de les persones afectades en particular, així com el grau d’intencionalitat en les accions jutjades i el temps transcorregut des que aquestes van tenir lloc.

El disciplinat/da podrà elevar revisió a la o el Defensor del/la membre, que haurà de resoldre mitjançant remissió de l’expedient escrit.

La readmissió d’una persona que hagi estat expulsada del partit en cap cas podrà produir-se abans de cinc anys del moment en què es va imposar la sanció. A més, aquesta readmissió haurà de ser aprovada per l’Assemblea General, per majoria absoluta dels vots presents.

En tot cas s’establirà la suspensió cautelar automàtica de l’afiliació dels/les afiliades incurses en un procés penal respecte de les quals s’hagi dictat interlocutòria d’obertura de judici oral per un delicte relacionat amb corrupció, així com la sanció d’expulsió del partit d’aquelles que hagin estat condemnades per algun d’aquests delictes.

Capítol IV. Òrgans de representació govern i administració.

Article 14. Òrgans del partit.

L’estructura interna i el funcionament d’Escons en Blanc per deixar Escons Buits es basen en principis democràtics. Són òrgans del partit els següents:

 1. a) L’Assemblea General.
 2. b) El Consell Gestor.
 3. c) La o el Defensor de la persona membre.
 4. d) Les Assemblees o Consells Territorials conformats segons els reglaments.

La gestió de qualsevol òrgan o directiu serà sotmesa a control per part dels afiliats/des del partit.

Tots les persones membres d’òrgans (Consell – a detallar: Coordinador/a, Secretari/a, Tresorer/a, Responsable d’Organització, Responsable de Comunicació-, Defensores del/la Membre, o altres que es creessin per decisió de l’assemblea, fossin permanents o transitoris) hauran d’exposar els resultats de la seva gestió i de la gestió de l’òrgan que dirigeixen a l’Assemblea General Ordinària almenys una vegada a l’any,  o en la territorial del seu àmbit de competència.

Aquesta gestió serà sotmesa a aprovació per part del l’afiliació seguint els mecanismes de decisió establerts per a les assemblees.

Durant l’exposició d’aquesta gestió a l’Assemblea, o en qualsevol moment de l’any, l’afiliació podrà realitzar preguntes a les persones membres dels òrgans amb l’objecte de verificar que la seva gestió, i la de l’òrgan que gestionen, s’està realitzant d’acord amb els fins i principis del partit, tenint l’obligació el càrrec de respondre en el termini màxim de 15 dies o en l’acte de l’assemblea.

Els càrrecs podran estar sotmesos a més a la moció de censura detallats en els art. 17.3.3 i 17.3.4.

Article 15. L’Assemblea General.

L’Assemblea General és el màxim òrgan de direcció del partit, gaudeix de totes les competències i està constituïda pel conjunt dels seus membres. Entre les seves funcions es troben les següents:

Definir les línies d’acció bàsiques que s’ hauran de respectar en el procés d’assoliment dels fins del partit.

 1. Avaluar i, si s’escau, validar el grau d’ adequació a aquestes línies d’acció bàsiques de totes aquelles estratègies i accions posades en marxa pel Consell Gestor.
 2. Elegir els membres del Consell Gestor i Defensor o Defensora del membre.
 3. Avaluar i, si s’escau, aprovar la proposta de pressupostos per a cada exercici que presenti el Consell Gestor.
 4. Avaluar i, si s’escau, aprovar la proposta de llistes electorals del partit que presenti el Consell Gestor abans de cada comicis.
 5. Controlar la transparència i la correcta administració dels fons i béns del partit.
 6. Ratificar o no tota decisió del Consell Gestor derivat d’un procés disciplinari.
 7. Modificar els Estatuts, el Manifest del partit, i els reglaments quan la mateixa Assemblea General ho estimi oportú.
 8. Dissoldre el partit quan la mateixa Assemblea General estimi que aquest ha assolit la finalitat per a la qual va ser creat o per qualsevol altre motiu. L’Assemblea General s’haurà de reunir, com a mínim, un cop l’ any, en sessió ordinària. La resta de reunions de l’Assemblea General seran considerades extraordinàries, podent-se convocar tantes reunions extraordinàries com es consideri oportú. La preparació de l’esdeveniment per a la celebració de l’Assemblea General és responsabilitat del conjunt de membres del partit. No obstant això, el Consell Gestor aprovarà la data i lloc definitius considerant les propostes dels grups locals, als quals es convidaran que considerin la celebració de l’ Assemblea General i que hauran de trametre al Consell Gestor un pressupost previ per a la seva aprovació si aquest fos necessari. En cas d’omissió, falta de propostes o altres factors limitants, l’Assemblea General se celebrarà d’ofici en data i lloc concordant amb el domicili social estatuari (limitació provincial).
15.1. Quant a la convocatòria:
 1. La convocatòria de l’Assemblea General haurà de realitzar-se per notificació directa a cadascun dels seus membres a través de correu electrònic, i addicionalment mitjançant anunci en la premsa o qualsevol mètode acceptat per la pròpia Assemblea General.
 2. L’Assemblea General ordinària haurà de ser convocada amb, almenys, 15 dies naturals d’antelació; les sessions extraordinàries podran ser convocades amb, almenys, 72 hores d’ antelació per a casos d’ especial urgència. Tanmateix, s’intentarà respectar sempre per a les sessions extraordinàries el mateix termini de convocatòria aplicat a l’ Assemblea General ordinària.
 3. Conjuntament amb la convocatòria es trametrà l’ordre del dia i el formulari oficial de sol·licitud de delegació de vot. Les propostes a ser aprovades s’enviaran amb, almenys, 7 dies naturals d’antelació; en cas que la convocatòria extraordinària s’emeti en un termini inferior, les propostes es trametran conjuntament amb la convocatòria de l’Assemblea General.
 4. El Consell Gestor és l’únic òrgan competent per convocar l’Assemblea General. No obstant això, estarà obligat a convocar-la quan així ho sol·liciti, de forma explícita i per mitjà fefaent (correu electrònic a Secretaria General o al corresponent portal de l’afiliat), almenys:
  1. a) un 10% de les persones afiliades, o
  2. b) 2/5 del Consell Gestor

  Si el Consell Gestor no convoca l’ Assemblea General en un termini d’ 1 mes natural, a comptar des de la recepció de convocatòria d’ assemblea fefaentment recolzada, qualsevol soci la podrà demanar al Jutge de Primera Instància del domicili social, que l’ haurà de convocar designant a qui hagi de presidir-la.

  5. Es disposarà sempre d’un punt en l’ordre del dia obert a precs i preguntes.

15.2. Pel que fa a l’ordre del dia:

El Consell Gestor és també l’únic òrgan competent per establir l’ordre del dia de l’Assemblea General. No obstant això, aquest haurà de recollir obligatòriament aquells punts la inclusió dels quals hagi estat sol·licitada, de forma explícita i per mitjà fefaent (correu electrònic a Secretaria General o a través del portal de l’afiliat), per almenys un 10% dels membres de l’Assemblea General. Procediment per a la gestió de les propostes:

 1. La persona afiliada enviarà la seva proposta incloent:
  1. El text de la mateixa, entre cometes, tal com desitja que sigui publicat al portal web d’afiliats i llegit a l’Assemblea General per a la seva votació.
  2. El seu nom complet i la seva condició d’afiliada o simpatitzant.
 2. Secretaria General podrà demanar canvis en la redacció de la proposta amb l’objecte que la proposta, el seu abast i conseqüències quedin perfectament clars.
 3. El sistema de votació de la proposta també serà establert per Secretaria General.
 4. Si l’autor no arribés a un acord amb els canvis proposats per Secretaria General, podrà interposar recurs davant el Defensor/a de l’afiliat/a i en última instància el seu cas ser estudiat pel Consell Gestor.
 5. Secretaria procedirà a publicar la proposta en el portal de l’afiliat en l’apartat previst a aquest efecte, “registre de propostes per a la següent assemblea” mantingut al dia des de Secretaria General, aquest registre inclourà una secció per a les propostes que vagin a ser presentades des del Consell Gestor i una altra secció per a les propostes que sorgeixin des de l’afiliació.
 6. Les propostes es recolliran en dos estats, “en procés” i “en ferm”:
  1. Propostes del Consell. “En procés” podran ser propostes genèriques sense definició detallada, mentre que “en ferm” seria la proposta ja detallada i preparada per ser presentada i votada. Amb aquest procediment es manté informada a l’ afiliació no només sobre les propostes ja finalitzades i llistes per ser votades, sinó també sobre el que el Consell està preparant. D’aquesta manera, s’evita que es creïn propostes per part de l’afiliació que dupliquin el treball, i també es facilita a l’afiliació l’oportunitat de col·laborar en la preparació de les prop6ostes a través dels grups de treball.
  2. Propostes dels membres de l’ Assemblea General. Les propostes dels membres es recolliran també en dos estats, “en procés” i “en ferm”. “En procés” estaran totes aquelles que estan en procés de recollida de suports, una vegada recullin els suports estipulats passaran a la categoria “en ferm”.
 7. El debat sobre les propostes tindrà lloc al portal de l’afiliació a la secció habilitada a aquest efecte, mantenint separats el debat sobre les propostes i el registre de les mateixes i els seus suports.
 8. Un cop la proposta és publicada, aquesta haurà de romandre inalterable. Si la persona autora desitja introduir canvis, com a condició perquè la proposta segueixi en peu, la Secretaria General pot a la seva sencera discreció requerir que es tanqui la proposta i s’iniciï el procediment per incloure’n una de nova (amb el marcador de suports a zero) o autoritzar els canvis si són considerats menors. L’objectiu és respectar la voluntat d’ aquelles persones afiliades que ja hagin concedit el seu suport a la proposta, garantint que aquesta sigui presentada a l’Assemblea General en la mateixa forma en la qual li van donar el seu suport.
 9. Es permetrà a l’autor/a de la proposta publicar, si ho desitja, una notícia en els mitjans web habilitats a aquest efecte, amb una descripció de la seva proposta que inclogui un enllaç per recollir els suports requerits. No es permetrà la reiteració del missatge ni la duplicació; l’àrea de Comunicació i Organització vetllaran perquè així es compleixi, i que el tracte sigui equànime per a totes les propostes.
 10. Per evitar l’acumulació de propostes pendents de suport, aquestes seran “tancades” després de cada assemblea. La persona autora o un altre membre de l’afiliació podrà tornar a presentar la proposta per a la següent assemblea si així ho estima oportú, iniciant el procés des de zero.
 11. Queda a la discreció de l’afiliació el tornar a presentar mocions que hagin estat rebutjades per l’Assemblea General en ocasions prèvies.
15.3. Pel que fa a l’obertura i validesa de l’Assemblea General:
 1. L’Assemblea General quedarà oberta en primera convocatòria quan es troben presents la meitat més una de les persones membres i en segona convocatòria, en qualsevol cas.
 2. La validesa de l’Assemblea General quedarà assegurada per la Secretari/a General o en el seu defecte qui el substitueixi mitjançant la pertinent comprovació de l’execució en temps i forma de la seva convocatòria. Així ho haurà de comunicar en l’acte d’obertura al conjunt de les persones assistents.
15.4. Pel que fa a la participació en l’Assemblea General:
 1. Podran assistir a l’Assemblea General, a més de les persones afiliades i simpatitzants, persones convidades i col·laboradores en la mesura que sigui materialment possible. Correspondrà a la persona Moderadora de l’assemblea acceptar o rebutjar les seves possibles intervencions i a la President/a el permetre o denegar la presència d’aquestes persones.
 2. Totes les persones assistents podran participar en l’Assemblea General amb veu.
 3. Tindran dret a vot l’afiliació i les persones membres del Consell Gestor. En les votacions en l’Assemblea General cada persona emetrà el seu vot a nivell individual ja sigui directament o delegant en algun altre membre de l’assemblea.
 4. El procediment a seguir per al vot delegat serà el següent:
  1. Qui sol·liciti el vot delegat enviarà per mitjà fefaent (correu electrònic a Secretaria General) amb, almenys, 72 hores d’antelació a la celebració de l’Assemblea General el formulari oficial de sol·licitud de vot delegat indicant nom, cognoms i DNI de la persona sol·licitant i de la persona en la qual es delega el vot.
  2. La persona portadora del vot delegat haurà de lliurar la còpia original correctament emplenada al Secretari/a de l’assemblea, quan se li demani a l’inici de l’Assemblea General.
  3. El Secretari/a de l’assemblea podrà denegar les sol·licituds que es lliurin amb retard.
  4. Aquest formulari lliurat en Assemblea General valida a l’enviat anteriorment per correu electrònic, en cas de discrepància entre ambdós, prevaldrà l’original lliurat a la Secretaria de l’assemblea.
  5. Tots els vots tindran el mateix valor.
 5. Durant les deliberacions, correspondrà al Moderador/a de l’assemblea controlar el torn de paraula i al Secretari/a de l’assemblea fer avançar l’ordre del dia.
 6. Les reformes del contingut del Manifest, Estatuts i dissolució del partit exigiran una majoria qualificada i quòrum de participació segons els requisits estipulats en els Estatuts. Per a les altres qüestions a votar en Assemblea General es prendran les decisions per majoria absoluta (meitat més una) o majoria simple en funció del tipus de votació.
 1.  
15.5. Sobre les votacions a l’Assemblea General:
 1. En les votacions de l’Assemblea General es requerirà una participació suficient de l’afiliació. Per a això, en cas de dubte, es comptabilitzaran les abstencions com la diferència del total de vots permesos en cada moment i el total de vots emesos. L’abstenció no podrà ser superior al nombre de vots emesos (quòrum de vot).
 2. En els casos de votacions relatives als Estatuts, Manifest i ratificació/elecció de càrrecs dels òrgans facultatius del partit (Conselleries, Defensa de les persones afiliades, etc.) es permetrà, sempre que sigui viable materialment, la modalitat de vot secret a sol·licitud de qualsevol de les persones membres presents o representats amb dret a vot en Assemblea General. En qualsevol altre tipus de votació, únicament a petició d’ almenys un 10% de les persones afiliades i amb el consentiment del President/a de l’assemblea.
 3. En aquells casos en què sigui tècnicament viable amb les necessàries garanties es podrà habilitar el vot electrònic/telemàtic a temps real durant l’Assemblea General.
 4. En casos excepcionals, i sempre que es faci amb les necessàries garanties, el Consell Gestor podrà habilitar el vot electrònic/telemàtic d’alguna proposta per part de la militància dins del marc d’una Assemblea Virtual.
 5. La resta de persones assistents no afiliades tindran dret a ser consultades en les votacions no vinculants durant l’assemblea. La resta del funcionament de l’ Assemblea General quedarà regit pels reglaments.

Article 16. El Consell Gestor.

El Consell Gestor és el principal òrgan d’ administració del partit. Entre les seves funcions es troben les següents:

 1. El disseny i execució d’estratègies i la posada en marxa d’accions encaminades a la consecució dels fins del partit, respectant sempre les directrius marcades per l’Assemblea General.
 2. La coordinació i control de totes aquelles activitats de promoció del partit que es duguin a terme en cada moment.
 3. La gestió dels béns del partit en tot allò referent a l’administració, adquisició, transmissió i gravamen d’ aquests.
 4. El seguiment de l’activitat legislativa i executiva dels diferents òrgans de govern municipals, comarcals, provincials, autonòmics, nacionals i europeus.
 5. El seguiment de l’activitat política de qui representi el partit i que arribi a ostentar algun càrrec de representació pública, interpretant i valorant si la seva actuació s’ajusta als objectius i fins fixats.
 6. L’elaboració i presentació anualment davant la Assemblea General, per a la seva aprovació si s’escau, d’una proposta de pressupostos per a cada exercici.
 7. L’elaboració i presentació davant l’Assemblea General, per a la seva aprovació si s’escau, de les llistes electorals del partit.
 8. La posada en marxa i el manteniment de canals d’informació àgils i eficaços sobre qualsevol aspecte relacionat amb la direcció i administració del partit, molt especialment en tot allò referit a la gestió econòmica del mateix.
 9. La recollida de preguntes, propostes, al·legacions, queixes i suggeriments que li formulin les persones membres del partit, tenint-les en compte i elaborant una resposta individual o col·lectiva sempre que sigui possible.
 10. Les relacions amb altres grups polítics i socials, tant nacionals com internacionals.
 11. La resolució dels conflictes que sorgeixin en el si del partit.
 12. La convocatòria de l’Assemblea General i l’establiment del seu ordre del dia, d’acord amb el que preveu l’article anterior.

El Consell Gestor es reunirà periòdicament amb caràcter ordinari, en intervals no fixats. Aquestes reunions podran realitzar-se presencialment o a través dels mitjans tecnològics disponibles en cada moment. La seva convocatòria podrà realitzar-se per notificació directa a cadascun dels seus membres, a través de correu electrònic, mitjançant anunci a la premsa o per qualsevol mètode acceptat pel propi Consell Gestor, però sempre en igualtat de condicions entre totes les persones membres. El Consell Gestor es sotmetrà a votació cada tres anys i els/les seus/seves membres seran escollides directament, per majoria simple de vots, per l’Assemblea General. Havent de ser ratificats en cada Assemblea General Ordinària. La resta del funcionament del Consell Gestor quedarà regit pels reglaments.

Article 17. Membres del Consell Gestor.

17.1. Són membres del Consell Gestor:
 1. La o el Coordinador General, (que exercirà de representant legal del Partit)
 2. La o el Secretari General, (que exercirà com a responsable del compliment de la llei de partits i de la documentació legal física i digital)
 3. La o el Tresorer General, (que exercirà com a responsable economicofinancer)
 4. La o el Responsable General d’ Organització i Campanya.
 5. La o el Responsable General de Comunicació.

Cada persona membre del Consell Gestor comptarà opcionalment amb un/a vice-conseller o vice-consellera que, sense ser part del Consell Gestor, serà elegit en les mateixes condicions que la o el conseller i tindrà la capacitat de representar la o el conseller en totes les seves funcions quan la o el conseller s’absenti, dimiteixi o causi baixa com a persona afiliada.

17.2. Pel que fa a les reunions del Consell Gestor:
 1. La convocatòria del Consell Gestor anirà a càrrec del/la Secretari/a General, a sol·licitud del/la Coordinador/a General i amb almenys 24 hores d’antelació. No obstant això, serà obligatòria una convocatòria quan almenys 2/5 del Consell Gestor així ho sol·liciti de forma explícita i per mitjà fefaent (correu electrònic a Secretaria General o a través del portal web del Consell Gestor).
 2. El/la Secretari/a és també l’única persona competent per establir l’ordre del dia de la reunió del Consell Gestor. No obstant això, aquesta haurà de recollir obligatòriament aquells punts sol·licitats per almenys 2/5 dels membres del Consell Gestor havent-se sol·licitat per mitjà fefaent (correu electrònic a Secretaria General).
 3. Es disposarà sempre d’un punt en l’ordre del dia obert a precs i preguntes.
 4. Tot membre del Consell Gestor hi podrà participar amb veu i vot. En el supòsit que algun/a dels/les consellers/res no pogués assistir a la reunió del Consell Gestor, podrà delegar el seu vot en la persona membre del Consell que consideri oportuna.
 5. La reunió del Consell Gestor quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan es troben almenys 4/5 de les seves components, ben presents o representades mitjançant delegació, i en segona convocatòria quan es troben 3/5 de les membres, bé de forma directa o delegada.
 6. Durant les deliberacions, correspondrà al Conseller de Comunicació o qualsevol altre assistent en el qual aquest delegui controlar el torn de paraula i al Secretari General o qualsevol altre assistent en el qual aquest delegui fer avançar l’ordre del dia.
 7. Al Consell Gestor, els acords es prendran, per noma general, per majoria absoluta.
17.3. Sobre les persones membres del Consell Gestor
 1. El Consell Gestor serà sotmès a votació almenys cada tres anys i les persones membres seran escollides directament, per majoria simple de vots, per l’Assemblea General. Això inclou, almenys, un procés d’eleccions complet a Consell Gestor a celebrar en sessió ordinària. Serà el Consell Gestor el que dissolgui la seva composició amb data de celebració de l’Assemblea General Ordinària en la qual es convoquin les eleccions. (es desenvolupa en art. 19)
 2. Qualsevol persona afiliada pot presentar-se a les eleccions al Consell Gestor i vacants del mateix, llevat de les excepcions següents:
  1. Les que es trobin sancionades en suspens després de processos d’expedients disciplinaris.
  2. Les que es trobin sota compliment de condemna en ferm segons la llei.
 3. Els nomenaments de les Conselleries podran ser sotmesos a moció de censura, en sessió d’Assemblea General.
 4. En cas que la moció de censura d’alguna Conselleria fos presentada i aprovada per majoria absoluta, tot seguit s’obriria la possibilitat de presentar candidatura a la Conselleria vacant. Addicionalment la moció de censura es pot fer de manera positiva amb la presentació de la persona que ocuparia el càrrec en cas d’ aprovar-se.
 5. En cas de dimissió o cessament d’alguna persona membre del Consell Gestor, el Consell Gestor en el seu conjunt assumirà en interinitat les tasques de la Conselleria vacant en cas de cessament.
 6. En cas de dimissió de tot el Consell Gestor, es podrà demanar convocatòria judicial d’Assemblea General segons el que estableix.
 7. Totes les Conselleries sortints tindran l’obligació de facilitar a la Conselleria entrant tota la documentació necessària per al correcte acompliment de les tasques pròpies de la Conselleria corresponent. A continuació, i com a referència, s’ indica un llistat no exhaustiu per cada Conselleria:
  1. Coordinació: documentació i accés a correus, claus i perfils propis del/la conseller/a.
  2. Secretaria: llibre d’afiliació, llibre d’actes, resta de documentació legal física i digital, accés a correus, claus i perfils propis del/la conseller7a i resta de la gestió d’infraestructura informàtica general.
  3. Tresoreria: llibre de comptes, accés als comptes bancaris i claus de gestió d’aquests. Tota la documentació sobre ingressos i despeses, així com els documents oficials necessaris per a la representació davant d’ organitzacions en l’exercici de les seves funcions. Accés a correus, claus i perfils propis del/la conseller/a i resta de la gestió d’infraestructura informàtica general.
  4. Comunicació: material audiovisual, agenda de mitjans, així com la resta de documentació i accés a correus, claus i perfils propis del conseller.
  5. Organització: documentació i accés a correus, claus i perfils propis del/a conseller/a, juntament amb el traspàs del rang d’administrador/a en els grups de les xarxes socials utilitzades.
 8. No facilitar la informació requerida serà motiu d’obertura d’expedient disciplinari, sense menyscabament de les accions legals que el partit pugui emprendre per garantir el correcte funcionament dels seus òrgans facultatius.
 9. Si no hi ha afiliació que s’ofereixi a fer-se càrrec de les responsabilitats vacants, el Consell Gestor n’assumirà interinament el càrrec.
17.4. Quant a la funció dels càrrecs del Consell Gestor

Es descriuen aquí les responsabilitats i funcions dels consellers/es segons àrea:

 1. Àrea de Coordinació General
  1. El compliment per part del partit de l’estipulat en la legalitat vigent, amb el suport dels/les membres del Consell Gestor en les seves corresponents àrees.
  2. La representació legal, oficial i política del partit.
  3. La portaveu del Consell Gestor.
  4. La coordinació de la tasca dels diferents òrgans de representació i administració del partit i àrees del Consell Gestor.
  5. La presidència de l’Assemblea General.
  6. Promoure l’existència i assegurar la cohesió del projecte a tot el territori, assegurant la seva coherència amb la consecució dels fins del partit, sempre seguint les indicacions de l’Assemblea General, els Estatuts i qualsevol altre document rellevant que aprovi l’Assemblea General.
  7. El nomenament de la persona representant general i administrador/a en els processos electorals.
  8. Serà el/la representant/a a tots els efectes de qualsevol Conseller/a que deixi l’àrea vacant i l’àrea del qual quedi interinament en mans del Consell Gestor.
  9. Elevar a document públic documents i certificacions del partit en cas de vacant de la Secretaria General.
 2. Àrea de Secretaria General
   1. Vetllar pel compliment per part del partit de l’estipulat en la legalitat vigent, especialment, però no de manera exclusiva, pel que fa a la Llei Orgànica 6/2002 de Partits Polítics i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Queda exclosa l’àmbit econòmic, la responsabilitat del qual recau en l’àrea de Tresoreria General i l’àmbit electoral la responsabilitat del qual recau en les àrees de Coordinació General i d’Organització.
   2. La gestió de l’afiliació al partit (peticions de persones interessades, recepció de sol·licituds, gestió del registre de l’afiliació, edició de carnets, etc.), amb el suport de la Conselleria de Tresoreria General quant al compliment de les aportacions dineràries de les persones afiliades.
   3. El relatiu a l’Assemblea General i a les reunions del Consell Gestor, seguint el que s’indica al respecte en els Estatuts i reglaments del partit, en quant a:
     1. La seva convocatòria.
     2. L’establiment de l’ordre del dia.
     3. Obertura de les sessions, identificació de l’assistència, fer avançar l’ordre del dia i comptatge i acarament de votacions. Totes les activitats podran ser delegables amb anterioritat o durant la sessió.
     4. La gestió del vot delegat.
     5. L’elaboració de les actes corresponents.
     6. L’assessorament als responsables locals de l’organització de l’Assemblea General.
   4. D’acord amb el que s’indica a l’ art. 22 dels Estatuts, el manteniment i actualització de:
     1. El Llibre de l’Afiliació, amb les dades de totes les persones afiliades del partit.
     2. El Llibre d’Actes, amb totes les actes generades en les diferents reunions, ja siguin de caràcter ordinari o extraordinari, de l’Assemblea General i del Consell Gestor.
   5. La gestió documental del partit:
     1. L’arxiu i, si s’hi correspon, la difusió de la documentació creada dins el partit.
     2. La supervisió de la documentació generada per la resta del partit, vetllant per la cohesió del conjunt, principalment en la forma i col·laborant amb l’àrea de Coordinació General pel que fa a la cohesió del fons.
   6. L’expedició de certificats requerits per tercers.
   7. La gestió de la infraestructura informàtica del partit, incloent-hi
     1. El portal de l’Afiliació
     2. Els dominis web del partit
     3. L’allotjament web del partit
     4. El sistema de correu electrònic del partit, així com les llistes de distribució internes del partit.
   8. Serà la representant del/la Coordinador/a General que deixi l’àrea vacant i interinament en mans del Consell Gestor en els casos següents:
     1. Representació legal i oficial del partit
   9. Elevar a document públic documents i certificacions del partit.

   3. Àrea de Tresoreria General.

     1. Vetllar pel compliment per part del partit de l’estipulat en la legalitat vigent en qüestions econòmiques.
     2. La correcta gestió patrimonial i de recursos humans del partit, així com de la formulació dels seus comptes, amb els apoderaments suficients. Aquesta gestió ha de ser transparent i d’acord amb la consecució dels fins del partit, sempre seguint les indicacions de l’Assemblea General i el Consell Gestor i d’ acord amb els Estatuts i qualsevol altre document rellevant que aprovi l’Assemblea General.
     3. La representació legal i oficial d’Escons en Blanc per deixar Escons Buits davant les autoritats i organitzacions d’àmbit econòmic amb qui Escons en Blanc per deixar Escons Buits tingui o desitgi tenir relació, en la persona del Tresorer/a General, facultada amb els apoderaments necessaris atorgats per l’Assemblea General en ser elegit/da per al càrrec.
     4. La comunicació interna institucional del partit en l’àrea econòmica, entenent-se com a tal a la derivada del normal funcionament del partit i dirigida exclusivament a la seva afiliació.
     5. La presentació dels comptes del partit davant el Consell Gestor i l’Assemblea General.
     6. Tot allò relatiu a tots els comptes bancaris del partit.
     7. D’acord amb el que s’indica a l’ art. 21 dels Estatuts:
      1. Elaborar una proposta de pressupost per a cada exercici (la durada de la qual està fixada en 12 mesos) que haurà de ser presentada davant el Consell Gestor per a la seva aprovació i posteriorment davant l’Assemblea General per a la seva ratificació.
      2. Donar caràcter públic a la informació econòmica del partit. Per a la qual cosa es farà ús dels mitjans a disposició del partit (com la pàgina web del mateix) amb una periodicitat mínima de 6 mesos.
      3. Nota: Essent la comunicació externa responsabilitat de la Conselleria de Comunicació, la responsabilitat de la Conselleria de Tresoreria General queda limitada a proporcionar-li a aquesta les dades en la forma prèviament acordada entre ambdues conselleries.
      4. Facilitar a tota persona afiliada, amb les limitacions que imposi la legislació vigent en cada moment, la informació relativa a l’economia del partit que sol·liciti.
      5. Facilitar l’accés a la informació necessària per al control i fiscalització dels comptes del partit per part de les auditories internes requerides per l’Assemblea General o, si no n’hi ha, el Consell Gestor.
     8. D’acord amb el que s’indica a l’art. 22 dels Estatuts:
      1. El manteniment i actualització del Llibre de Comptes del partit, que conté tota la informació relativa a la comptabilitat, tresoreria, inventaris i balanços del partit, així com qualsevol altra informació que s’exigeixi segons la legislació vigent en cada moment.
     9. L’expedició de comprovants d’ ingrés de quotes davant requeriment de les persones afiliades.
     10. Donar suport a la Secretaria General en la gestió de l’afiliació al partit, informant puntualment del compliment de les obligacions dineràries de les persones afiliades.
     11. Serà el/la representant del/la Coordinadora General que deixi l’àrea vacant i interinament en mans del Consell Gestor en els següents casos:
      1. Nomenament de l’administrador/a en processos electorals.

   4. Àrea d’Organització.

     1. Vetllar pel compliment per part del partit de l’estipulat en la legalitat vigent en l’àmbit electoral.
     2. L’elaboració de procediments o guies (que hauran de ser aprovats en Assemblea General) a seguir per a l’elaboració de les llistes electorals del partit.
     3. L’elaboració de les llistes electorals (segons els procediments o guies prèviament aprovats si n’hi hagués) i la seva presentació davant l’Assemblea General per, si escau, la seva aprovació o ratificació.
     4. L’assessorament i seguiment de la tasca dels/les interventors/res, apoderats/des i representants de les candidatures del partit en els períodes electorals.
     5.  Les campanyes electorals, segons es defineixen en la legislació vigent.
     6. La captació de persones que puguin passar a estar implicades en el projecte en qualsevol de les seves figures, facilitant el contacte d’aquestes amb el seu corresponent grup territorial o grup de treball afí.
     7. La relació amb col·lectius amb els quals el partit pugui dur a terme col·laboracions coherents amb la consecució dels fins del partit segons el que indica els Estatuts i el Manifest del partit. Les relacions amb aquests grups únicament podran donar lloc a la signatura d’ un document conjunt, quan sigui signat pel Coordinador General amb l’aprovació prèvia del Consell i posterior ratificació a l’Assemblea General.
     8. Serà el representant del/la Coordinador/a General que deixi l’àrea vacant i interinament en mans del Consell Gestor en els següents casos:
      1. Representació política del partit
      2. Presidència de l’Assemblea General
      3. Nomenament del/la representant general en processos electorals.

   5. Àrea de Comunicació.

     1. Vetllar pel compliment per part del partit de l’estipulat en la legalitat vigent en l’àmbit de comunicació i informació.
     2. La relació amb els mitjans de comunicació, així com la comunicació adreçada al públic general.
     3. ) La portaveu del partit, sense menyscabament de l’activitat comunicadora de la resta de responsables d’òrgans de representació del partit en l exercici de les seves funcions i responsabilitats.
     4. Elaborar les comunicacions oficials del partit de cara a l’exterior, generant notícies i notes de premsa per a la seva difusió en els mitjans i en els canals propis, tant a iniciativa pròpia com a petició del Consell Gestor i/o els responsables territorials de comunicació.
     5. Elaborar l’estratègia de comunicació externa del partit, marcant i normalitzant el contingut, llenguatge o to emprats en els missatges i textos, així com les seves vies, bé siguin materials, digitals o orals.
     6. La línia d’identitat d’ imatge corporativa del partit. Això inclou el disseny, edició i producció de les comunicacions del partit en qualsevol tipus de mitjà.
     7. La gestió i moderació dels canals propis que el partit utilitzi de cara al públic general:
      1. Pàgines web del mateix, presents o futures, en qualsevol dels seus idiomes.
      2. Pàgines o comptes del partit en xarxes socials presents o futures.
      3. Canals audiovisuals.
      4. Butlletins de notícies.

      I per extensió totes les eines on el partit ofereixi comunicació corporativa accessibles al públic general sigui quina sigui la seva naturalesa.

      Nota: aquestes responsabilitats exclouen les assignades quant a infraestructura informàtica, responsabilitat de la Secretaria General quant a l’administració de l’àrea d’informàtica del partit.

     8. El contingut i disseny del material a emprar durant les campanyes electorals (espots electorals, falques de ràdio, fullets informatius, articles de promoció comercial, cartelleria, eslògans, etc.). El seu ús i distribució són responsabilitat de l’àrea d’Organització.
     9. ) Elaborar un manual d’estil, marcant i normalitzant el contingut, llenguatge o to emprats en la comunicació de qualsevol de les persones afiliades que, per la seva naturalesa o les vies emprades, sigui susceptible d’assolir una difusió més àmplia de l’originalment planificada.
     10. Això és d’especial aplicació a responsables i activistes que assíduament expliquin i promoguin el projecte, convertint-se en referents del partit en el seu àmbit d’actuació.
     11. La gestió, moderació i assessorament de la comunicació interna del partit, entenent-se per aquesta la que resulti de la interacció i debat entre els seus membres, així com la necessària pels diferents òrgans de representació quan es tracti d’ oferir informació a l’afiliació. Això no inclou ni la moderació ni gestió dels grups de treball o comissions.
     12. El control del torn de paraula a l’Assemblea General i reunions de Consell Gestor.
     13. Assessorar i donar suport en matèria de comunicació a
      1. Les persones membres del Consell Gestor.
      2. Les representants i candidates del partit en períodes electorals.
     14. Recopilar i gestionar l’arxiu fotogràfic i audiovisual del partit.
     15. Recopilar i estructurar la informació d’interès per al partit apareguda en els mitjans de comunicació.
     16. Donar suport i vetllar per la correcció lingüística i el compliment del manual d’estil, de:
      1. Els actes, material i activitats de difusió del partit i els seus fins, organitzats des de la Conselleria d’Organització.
      2. La documentació pública (balanços i anuaris econòmics) exposada per Tresoreria General.
      3. La documentació interna (actes i gestió documental) exposada per Secretaria General.
     17. Desenvolupar actes i activitats de difusió del partit i els seus fins, fora dels períodes de campanya electoral (terme conegut com a campanya permanent). Aquests actes i activitats poden englobar (sense ser limitats a):
      1. Creació, gestió i moderació de grups de difusió oberts a la participació de terceres persones.
      2. Negociacions amb empreses i altres institucions per facilitar els mitjans necessaris per a les activitats pròpies del partit.
      3. Participació o suport a iniciatives transversals (ni encapçalades ni amb l’adhesió formal d’ESCONS EN BLANC PER DEIXAR ESCONS BUITS) per a la comuna acceptació dels fins del partit i divulgació del Manifest.
     18. Impulsar accions de conscienciació i motivació relacionades amb el partit.
     19. Serà el representant del Coordinador General que deixi l’àrea vacant i interinament en mans del Consell Gestor en els següents casos:
      1. Portaveu del Consell Gestor.

   Article 18. La o el Defensor/a de les persones membres.

     1. La o el Defensor/a de les persones membres té com a funció primordial protegir-les, vetllar per la qualitat de l’atenció que reben i tutelar aquestes persones en l’ exercici efectiu dels seus drets derivats dels Estatuts i els reglaments. Podrà dirigir-se a la o el Defensor del membre qualsevol persona afiliada que estimi vulnerat algun dels seus drets o que consideri que l’ actuació d’ algun òrgan de govern o una altra persona afiliada és contrària als seus interessos com a membre. Són característiques de la o el Defensor del membre:
      1. Ser una o un afiliat elegit directament per l’ Assemblea General.
      2. Tenir un caràcter neutral, raó per la qual no pot formar part del Consell Gestor.
      3. Vetllar per la transparència dins del partit, treballant perquè els membres puguin estar al corrent del que succeeix.
      4. Disposar d’ un canal de comunicació oficial i accés al llibre dels membres.
      5. Recollir totes aquelles preguntes, proposta, queixes, al·legacions i suggeriments que els facin arribar els membres, encarregant-se de fer-les arribar a qui cregui oportú i preocupant-se que aquestes rebin corresponent resposta en terminis raonables.
      6. Ser convocat i tenir dret a assistir (sense vot) a qualsevol reunió dels òrgans de govern del partit, inclòs el Consell Gestor. En aquestes reunions podrà incloure punts de l’ ordre del dia a petició expressa i intervenir en aquests punts. Independentment de la seva assistència o no, rebrà les actes de totes les reunions a les quals hagi estat convocat. .
      7. Resoldre en revisió el procediment sancionador. .
     2. També tractarà aquest òrgan de les impugnacions realitzades per qualsevol soci dels acords del Consell Gestor o de l’ assemblea que s’ estimin contraris a la llei, als estatuts o al reglament del partit. L’ afiliat tindrà un termini de 15 dies per impugnar aquests acords des de l’ adopció d’ aquest, que haurà de presentar per correu electrònic a aquest òrgan. L’ escrit presentat per aquesta via haurà d’ estar motivat, exposant la vulneració que estima s’ hagi produït. En cas d’ admetre’ s a tràmit la impugnació realitzada, la qual cosa haurà de decidir aquest òrgan en un termini de cinc dies, traslladarà l’ esmentada qüestió a la següent assemblea territorial competent, i si fos urgent podria proposar la celebració d’ una assemblea extraordinària en l’ àmbit de què es tracti a celebrar-se en el termini màxim d’ un mes. La o el defensor acompanyarà la proposta d’ inclusió d’ aquest punt en l’ assemblea d’ un dictamen no vinculant sobre la impugnació realitzada per l’ afiliat. Serà l’ assemblea competent la que ratifiqui o revoqui l’ acord impugnat. Contra aquest acord no hi cabrà nova impugnació davant la o el defensor del membre, quedant oberta per a l’ afiliat la via judicial.Si no s’ admetés a tràmit per aquest òrgan, no hi haurà cap recurs quedant oberta a l’ afiliat la via judicial.

   Article 19: Procediment d’elecció dels Càrrecs Directius

   Els càrrecs del Consell Gestor seran elegits per un període de tres anys, havent de ser ratificats en cada Assemblea General Ordinària.

   Cada vegada que existeixi una vacant per a un càrrec directiu del Consell Gestor, la o el Defensor del membre, o dels Consells territorials, s’ iniciarà el procediment d’ elecció de l’ esmentada vacant pel consell gestor o si la vacant és d’ àmbit territorial pel Consell Territorial.

   En el cas de conclusió del període ordinari de 3 anys de mandat dels càrrecs (art. 16) , el Consell Gestor o el Territorial iniciarà aquest procediment almenys un mes abans de la finalització d’aquest període. El procediment serà el següent:

     1. El consell competent emetrà, juntament amb la convocatòria de l’assemblea General Ordinària, un comunicat a tots els afiliats/des informant de la renovació de càrrecs i/o de les vacants existents, donant un termini de 15 dies naturals per a la presentació de candidatures. S’informarà també de l’adreça de correu a la qual s’ha d’enviar aquesta candidatura i de la informació que se suggereix incorporar perquè el candidat pugui presentar-se adequadament als afiliats/des. Per poder participar com a candidat/a per ocupar una vacant no seran necessaris avals i no hi haurà més requisit que la condició mateixa d’afiliat/a.
     2. Durant l’Assemblea General Ordinària el Consell Gestor comunicarà a tots els assistents les diferents candidatures amb la informació subministrada per cadascuna d’elles. Cada candidat disposarà d’ un temps d’ intervenció per presentar la seva candidatura.
     3. En la jornada de votació de l’ Assemblea General Ordinària es procedirà a la votació de les diferents candidatures als càrrecs vacants. Es permetrà, sempre que sigui viable materialment, la modalitat de vot secret a petició de qualsevol dels membres presents o representats amb dret a vot en Assemblea General.
     4. Acabada la votació, el secretari de l’ assemblea procedirà al recompte de vots. El candidat/a elegit per cobrir la vacant votada serà el que obtingui majoria simple de vots. En cas que cap candidat obtingués la majoria simple o en cas d’ empat s’ obrirà un període de debat previ a una segona votació. Si transcorregut aquest període es repeteixen les mateixes circumstàncies el President de l’ Assemblea procedirà a efectuar un sorteig davant l’ assemblea per decidir el candidat guanyador.
     5. El cas d’impossibilitat de realització d’Assemblea General Ordinària o per necessitat urgent de cobrir una vacant, de forma excepcional es podrà votar de forma ONLINE, de manera que el Consell Gestor emetrà un comunicat a tots els afiliats/des informant de la vacant existent i donant un termini de 15 dies naturals per a la presentació de candidatures. S’informarà també de l’adreça de correu a la qual s’ha d’enviar aquesta candidatura i de la informació que se suggereix incorporar perquè el candidat pugui presentar-se adequadament als afiliats/des. Per poder participar com a candidat/a per ocupar una vacant no seran necessaris avals i no hi haurà més requisit que la condició mateixa d’afiliat/a.
     6. Un cop rebudes les candidatures, el Consell Gestor disposarà d’un termini màxim de 15 dies naturals per comunicar a tots els afiliats/des les diferents candidatures amb la informació subministrada per cadascuna d’elles. En aquesta comunicació s’enviarà un formulari de votació ONLINE amb les diferents opcions de votació i amb les opcions de “vot en blanc” i “d’abstenció”. El Consell Gestor donarà als afiliats/des un termini mínim d’una setmana i màxim de 15 dies per realitzar la votació. La no emissió del vot serà considerada com a abstenció. .
     7. En tots els casos, votació en Assemblea o Votació ONLINE, el Consell Gestor tindrà un termini de dos dies per comunicar el resultat de la votació als membres del partit, a través dels canals oficials del mateix.
     8. Una vegada comunicats els resultats de la votació, qualsevol afiliat/ada tindrà la possibilitat d’Estatuts d’Escons en Blanc per deixar Escons Buits, versió 7, 5-07-2022 23/26 recórrer aquesta votació si, d’acord al seu criteri, s’han incomplert algun dels articles establerts en els Estatuts o en el Reglament del partit. Per a això tindran un termini de 15 dies per emetre un recurs davant el o la Defensor del membre des de la comunicació d’ aquest acord, que haurà de presentar per correu electrònic a l’ adreça de correu d’ aquest òrgan.
     9. Rebut el recurs, la o el defensor del membre tindrà un termini de 15 dies naturals per cridar a audiència l’afiliat/ada que ha efectuat la reclamació i a totes les parts implicades en el conflicte.
     10. Després de l’ audiència, la o el defensor del membre haurà de prendre una decisió sobre la legalitat o il·legalitat del procediment d’ elecció realitzat, podent determinar l’ obligació de repetir la votació. Aquesta resolució serà comunicada a l’afiliat/da que va efectuar la reclamació en un termini màxim de 15 dies naturals des de la data de l’audiència. Aquesta decisió serà irrevocable quedant oberta en tot cas la via judicial.
     11. Per a l’elecció de càrrecs de Seus Territorials només podran votar els afiliats/des que pertanyen a aquesta seu.

   Article 20: Control democràtic dels càrrecs elegits

   La gestió de qualsevol òrgan o directiu serà sotmesa a control per part dels afiliats/des del partit, havent d’exposar els seus resultats en l’Assemblea General Ordinària almenys una vegada a l’any.

   Com s’indica a l’Article 14 la gestió de cada membre del Consell Gestor serà sotmesa a aprovació o censura per part dels afiliats/des seguint els mecanismes de decisió establerts per a les assemblees.

   Durant l’exposició d’aquesta gestió a l’Assemblea, o en qualsevol moment de l’any, els afiliats/des podran realitzar preguntes als membres dels òrgans amb l’objecte de verificar la seva gestió. També se’ls pot demanar informació sobre la seva situació patrimonial o activitats econòmiques en les quals estiguin relacionats. A més, com s’ indica en els articles 17.3.3 i 17.3.4., els càrrecs podran estar sotmesos a moció de censura.

​Capítol V. Regim econòmic i Patrimonial.

Article 21. Recursos econòmics.

Els recursos del partit procedents del finançament privat podran provenir de les següents fonts:

 1. Les quotes i aportacions dels seus membres. .
 2. Els productes de les activitats pròpies del partit polític i els rendiments procedents de la gestió del seu propi patrimoni, els beneficis procedents de les seves activitats promocionals, i els que puguin obtenir-se dels serveis que puguin prestar en relació amb els seus fins específics.
 3. Les donacions en diners o en espècies, que perceben en els termes i condicions previstos en la llei vigent de finançament de partits polítics
 4. Els fons procedents dels préstecs o crèdits que en concertin.
 5. Les herències o llegats que rebin.
 6. El partit rebutjarà qualsevol subvenció que li pugui correspondre; en cas que no hi hagi possibilitat legal de rebutjar-la o reintegrar-la es donarà íntegrament a l’ administració que se l’ hagi concedit.

Article 22. Patrimoni.

Escons en Blanc per deixar Escons Buits no té patrimoni fundacional.

Article 23. Procediment de rendició de comptes. Administració, fiscalització i control.

La responsabilitat de l’ elaboració dels pressupostos recaurà sobre el Consell Gestor a proposta de la o el Tresorer. Una vegada elaborat, el pressupost per a cada exercici haurà de ser presentat davant el Consell Gestor per a la seva aprovació, i davant l’ Assemblea General per a la seva ratificació o no. Cas de no ratificar-se els pressupostos, el Consell Gestor haurà de retirar la seva proposta i elaborar-ne una de nova que haurà de ser presentada i discutida a l’ Assemblea General.

La durada de cada exercici serà de dotze mesos.

La informació econòmica del partit tindrà caràcter públic. Independentment, tot membre té dret, amb les limitacions que imposi la legislació vigent en cada moment, a rebre qualsevol informació relativa a l’ economia del partit que desitja en qualsevol moment.

El control i fiscalització de comptes també es realitzarà mitjançant auditories internes, essent l’ Assemblea General o, en el seu defecte el Consell Gestor, qui designi qui ha de realitzar les esmentades auditories.

Es remetran anualment els comptes al Tribunal de Comptes dins del termini que marqui la llei.

Estatuts d’Estatuts d’Escons en Blanc per deixar els Escons Buits versió 7, 5-07-2022

Article 24. Règim documental. Obligacions comptables.

L’ activitat del partit es veurà recollida, entre altres documents, al Llibre dels membres, el Llibre d’ Actes i el Llibre de Comptes.

El Llibre dels membres és un registre amb les dades de totes membres del partit. El seu manteniment i actualització correspon a Secretaria General.

El Llibre d’ Actes recopila totes les actes generades en les diferents reunions, ja siguin de caràcter ordinari o extraordinari, de l’ Assemblea General i del Consell Gestor. El seu manteniment i actualització correspon a Secretaria General.

El Llibre de Comptes conté tota la informació relativa a la comptabilitat, tresoreria, inventaris i balanços del partit, així com qualsevol altra informació que s’ exigeixi segons la legislació vigent en cada moment. El seu manteniment i actualització correspon a Tresoreria General.

Capítol VI. Reforma del Manifest i dels Estatuts.

Article 25. Reforma.

Tant la reforma del Manifest com la dels Estatuts del partit seran competència exclusiva de l’ Assemblea General. Per fer efectiva qualsevol d’ elles, serà necessària una majoria de tres quartes parts dels vots, presents o representats, en Assemblea General. Aquesta reunió de l’Assemblea General haurà de comptar amb la majoria de les persones afiliades presents o representats, ser de naturalesa extraordinària i convocada amb, almenys, quinze dies d’antelació.

Capítol VII. Dissolució del Partit.

Article 26. Dissolució del partit.

L’ Assemblea General podrà decidir la dissolució del partit quan estimi que el partit ha assolit la finalitat per a la qual va ser creat o per qualsevol altre motiu. Per a això, serà necessària una majoria de tres quartes parts dels vots, presents o representats. Aquesta reunió de l’Assemblea General, haurà de comptar amb quòrum d’assistència (majoria de les persones afiliades presents o representats), ser de naturalesa extraordinària i convocada amb, almenys, quinze dies d’antelació.

El patrimoni resultant en el moment de la dissolució, un cop satisfetes les obligacions que hi hagi, es destinarà a una o diverses associacions de caràcter benèfic o social, segons determini l’ Assemblea General.

Disposicions addicionals.

Disposició addicional 1. Reglament Intern.

Serà part dels reglaments del partit el Reglament Intern.

El Consell Gestor s’ encarregarà d’ elaborar el corresponent Reglament Intern, que desenvoluparà els presents Estatuts en tots els aspectes que estimi convenients l’ Assemblea General o el propi Consell Gestor.

El Reglament intern haurà de ser aprovat o reformat per majoria absoluta dels vots a l’ Assemblea General.

Disposició addicional 2. Estructura Territorial.

Serà part dels reglaments del partit el Model d’ Organització Territorial.

Per fomentar l’ activitat de grups locals, el partit podrà establir delegacions del mateix, sota la dependència dels òrgans rectors en els àmbits territorials que es conformin segons el Model d’ Organització Territorial. Aquestes delegacions representen el partit i actuen en el seu nom en l’ àmbit territorial corresponent. L’ organització i funcionament de les delegacions territorials s’ ajustarà, pel següent ordre a, els Estatuts, Model d’ Organització Territorial, altres reglaments del partit i a qualssevol documents que els mateixos òrgans de representació de les delegacions aprovin per al seu àmbit d’ actuació.

El Model d’ Organització Territorial haurà de ser aprovat o reformat per majoria absoluta dels vots a l’ Assemblea General.

Disposició derogatòria

Disposició derogatòria 1. Estatuts de la persona simpatitzant.

Queden derogats els anteriors estatuts del simpatitzant, en tant que, el seu contingut queda recollit en els presents Estatuts i desenvolupat en els reglaments.